Digwyddiad yn dathlu gwaith elusennau

Roedd yr achlysur yn gyfle i ddathlu elusennau sydd wedi bod yn “achubiaeth” i bobol y dre

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
Maria

Llun o’r digwyddiad, gyda Maria Sarnacki yn y canol

Ddydd Sul Hydref 3, cynhaliwyd Sul y Maer yng Nghaernarfon i ddathlu gwaith elusennau lleol a grwpiau gwirfoddol yn ystod pandemig Covid-19.

 

Mae’r Cyng. Maria Sarnacki yn cynrychioli ward Cadnant ar Gyngor Tref Caernarfon, ac fe’i penodwyd yn faer yn gynharach eleni.

 

Daeth ei thad o Wlad Pwyl a bu’n garcharor rhyfel yn Belsen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Daeth draw i Brydain, ac ymgartrefodd yn Rhydychen yn wreiddiol. Oherwydd gofynion gwaith, symudodd i ardal Caernarfon, cyn cwrdd â mam Maria, Charlotte. Mae Maria’n fam i Sarah Louise, y gyfansoddwraig a’r gantores.

 

Cynhaliodd Maria ddathliad bach yn Adeilad yr Institiwt yng Nghaernarfon i glywed am ymdrechion elusennau lleol a sefydlwyd yn y dref gan wirfoddolwyr yn wyneb yr heriau a achoswyd gan Covid-19.

 

Dechreuodd y cyfan gyda Cofis Curo Corona, grŵp a sefydlodd rwydwaith o wirfoddolwyr i gefnogi’r rhai a orfodwyd i aros yn eu tai ar ddechrau’r pandemig.

 

Rhannwyd y dref yn bedair ward, a chydlynwyd ymdrechion i ddarparu cefnogaeth i bobl y dref gan wirfoddolwyr, cynghorwyr tref, a chynghorwyr sir. Roedd yr help a ddarparwyd yn cynnwys siopa, casglu presgripsiynau, a mynd â chŵn am dro.

 

Wedi hynny daeth Porthi Pawb, menter ‘bwyd i bawb’ yn darparu prydau maethlon i oddeutu 60 o bobl. O’r fenter honno eginodd Porthi Plantos, prosiect yn darparu bwyd i blant yng Nghaernarfon.

 

Yn ddiweddar agorwyd O Law i Law, siop gymunedol ar Stryd Llyn sy’n darparu dillad a theganau plant am bris rhesymol. Mae hefyd yn fan casglu a dosbarthu ar gyfer y cynllun rhannu bwyd. Mae bwyd dros ben o archfarchnadoedd yn dod i’r siop, yn barod i’w rannu â phobl leol sydd ei angen.

 

Sefydlwyd y siop ar ôl i Gyngor Tref Caernarfon sicrhau grant gan Gronfa Economi Gylchol Economi Adferiad Gwyrdd Llywodraeth Cymru 2020-2021 i greu canolfan gymunedol i atgyweirio, adnewyddu ac ailgylchu nwyddau yng nghanol tref Caernarfon.

 

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd y Cyngh. Sarnacki;

 

“Ar ôl blwyddyn gwbl anghyffredin, ro’n i’n awyddus i drefnu Sul y Maer oedd yn adlewyrchu’r cyfnod digynsail rydan ni’n byw ynddo fo.

 

“Wnes i wahodd pobl na fyddai fel arfer yn cael eu gwahodd i’r math yma o ddigwyddiad, er mwyn dathlu eu gwaith mewn blwyddyn hynod heriol.

 

“Daeth y bobl yma at ei gilydd, a gweithio’n ddiflino, heb i neb ofyn iddyn nhw wneud hynny, gan sicrhau bod gan bobl Caernarfon rwydwaith o gymorth yn ystod Covid-19.

 

“Roedd yn anrhydedd diolch iddyn nhw yn ffurfiol.”

Dweud eich dweud